Egy kis történelem

A Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskolája a város egyik legrégibb és legnagyobb iskolája a több, mint 100 éves Alag központi területén fekszik, korai története összefügg a Magyar Lovaregylet történetével. Alagról már 1338-ból vannak írásos emlékek. Az évszázadok során Alagnak több tulajdonosa is volt, a Magyar Lovaregylet tulajdonába 1889-ben került. A lovaregylet Gróf Széchenyi István kezdeményezésére jött létre, s első elnöke is ő volt.

A lótenyésztés fejlődése tette szükségessé egy központi idomítótelep megépítését, ahol kényelmes, egészséges istállók, és megfelelő munkapályák is vannak. Így esett Gróf Batthyányi Elemér és Károlyi Gyula választása a Fót, Rákospalota, Dunakeszi által határolt Alag puszta területére. Gróf Batthyányi Elemér a magyar lovassport alapját, a magyar Newmarkettet Alagban vélte felfedezni. Az istállók és tréning pályák mellett szoba-konyhás lakásokat építtetett a családos lóápolók és idomárok részére.

Vízművet építtetett a Duna-parton, mely Alagra vezette a vizet. Majd épült templom, községháza és iskola. A község népiskolája 1910-ben nyílt meg, első igazgatója Pongrácz Antal volt. Az iskola a lovászgyerekek számára készült, és a mindenkori plébános tanított benne. Az Alagi Elemi Népiskola előbb négy tantermesre épült, majd az államosítás után nyolc tantermesre bővült. 1950. január 1-jén Alag és a hozzá közel lévő Dunakeszi közigazgatásilag egyesült Dunakeszi néven. Így Alag és az iskola életében új fejezet kezdődött.

1954-ben beindult a napközi, és a napközisek ellátására a régi községháza épületében működni kezdett a konyha. Az iskola évről-évre tovább bővült. 1962-ben indult az iskolában az enyhe értelmi fogyatékosok számára az általános iskolai tanítás, ez a lehetőség a 2012-2013-as tanév végén megszűnt. 1963-ban az iskolában gimnáziumi osztályt hoztak létre. Ekkor az intézmény neve: Dunakeszi 2. sz. Általános Iskola és Gimnázium volt. A közös igazgatású intézményhez még a 2. sz. Óvoda is hozzá tartozott. Az egyre növekvő tanulólétszám és az iskola funkcióinak bővülése szükségessé tette az épület további bővítését és korszerűsítését, ezért további négy tanteremmel és vizesblokkal egészült ki. Ekkor vált lehetővé, hogy a gimnázium bekapcsolódjon a levelező képzésbe.

1972-ben az általános iskolában beindult az emelt szintű matematikaoktatás, mely a mai napig is tart. A túlzott létszámnövekedés miatt a gimnáziumi osztályok 1973-ban a valamikori 3. sz. Általános Iskolába kerültek. A tanulólétszám még így is oly mértékben növekedett, hogy 1975-ben a Posta utcában négy tanteremmel indult be az iskola újabb telephelye. 1979-ben a Posta utcai részleg tovább bővült négy tanteremmel és egy melegítőkonyhával, így a napközis gyerekeknek már nem kellett a Károlyi utcai főépületben ebédelni.

Az iskolában mindig színes élet zajlott. Bár a technikai feltételek mostohák voltak, hiszen minden helyiségben, sokszor tantermek szétválasztásával is, zsúfolt körülmények között több műszakos tanítást folyt, az iskola tanulói mindig élmezőnyben végeztek a tanulmányi versenyeken, és rengeteg szabadidős tevékenységben vehettek részt. Tornaterem évtizedeken keresztül nem volt az iskolában, teremtornára a régi alagi tűzoltószertár szolgált. A mozgásra mégis volt lehetőség, mert sok nevelő gyakran szervezett kirándulást, legendásak voltak a nyári táborozások.

A téli életet lendítette fel a tanári kar összefogásával telente az iskola udvarán kialakított jégpálya. A lelkes tanárokat még lelkesebb szülők támogatták a színes programok megvalósításában. Teljes társadalmi munkával, szülők és nevelők kitartó tevékenysége nyomán készült el 1985-ben a pince, ahol a kerámia, szobrász szakkör és egy kondicionáló terem kapott helyet. Nevezetesek voltak az itt szervezett alkotótáborok, melynek következtében 10 évig volt iskolánk Pest megyei Képzőművészeti Tehetségfejlesztő Központ. 1988 szeptemberében került átadásra az iskola új tornaterme. A 12 m x 24 m-es tornaterem új lehetőséget teremtett a sportolni vágyó ifjúság számára.

Hosszas előkészítő munka után 1991. március 15-én vette fel iskolánk Széchenyi István - a Kossuth Lajos által "legnagyobb magyarnak" nevezett politikus - nevét. Több mint 100 éves múltunk számos emlékét, hagyományát tisztelettel őrizzük.

Iskolánk külső arculata

Megjelenésünket jelentős mértékben megváltoztatta az a sikeres pályázat, melynek eredményeként intézményünk felújítása-átépítése 2006-ban illetve 2007-ben befejeződött. Modern tornateremmel, aulával, új tantermekkel bővült Posta utcai épületünkben az első második évfolyamosok tanulhatnak, aulával, tantermekkel növekedett központi épületünkben harmadikos koruktól járnak tanulóink. A hajdani Alagi Községháza épülete ma az oktatás színtere, valamint lehetőséget ad a városrész lakóinak kulturális programok, tanfolyamok látogatására. Mindkét telephelyünkön melegítő konyha, kulturált ebédlő szolgálja ki az étkezést igénylő diákokat. Rendezett külső tereinkben jól érzik magukat tanulóink.

Károly utcai központi iskola galériája

Posta utcai intézmény galériája

Iskolánk szakmai arculata

Beiskolázási területünk Dunakeszin a legnagyobb, az elmúlt néhány évben hatalmas lakóparkokkal bővült körzetünk. (Alag-, Dombliget-, Fenyves-, Toldi Lakópark). 2011 őszén iskolánk szervezeti átalakulás során 2 évre Dunakeszi Oktatási Központ intézményegységévé vált, közös igazgatás alá került, beiskolázási körzetünk összeolvadt a Szent István Általános Iskola körzetével.

2013 januárjától iskolánk fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett, a működtetés feladatait Dunakeszi Város Önkormányzata látja el. 2013 őszétől intézményünk ismét önálló, körzete különvált. Működésünk kereteit a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről című alaptörvény adja.

Minden évfolyamon napközis ellátást, ügyeletet is igényelhetnek a szülők és gyermekeik. A mindennapos testnevelés keretében alsó tagozatos tanulóink néptánc oktatásban is részesülhetnek, illetve az iskolai Diáksport Egyesület együttműködésével, valamint az iskolában működő tanfolyamok segítségével számos sportágban próbálhatják ki képességeiket, felsőseink saját programunkkal már 6. évfolyamon is heti öt testnevelés órán sportolhatnak.

Új Pedagógiai Programunk alapján első és ötödik évfolyamtól felmenő rendszerben kerül bevezetésre 2013. szeptemberétől a megváltozott helyi tanterv, melyben tanulóink első évfolyamtól választhatnak fakultatív nyelvoktatást, hit-és erkölcstan foglalkozást, felső tagozaton matematika emelt óraszámú oktatást, hit-és erkölcstan foglalkozást, új tantárgyakat: természettudományi gyakorlat, bejárható Magyarország, tánc és mozgás.

Hagyományosan haladó osztályaink 4. évfolyamtól német, angol nyelvi csoportból választhatnak heti 3-3 órában, a teljes felső tagozaton lehetőség van csoportbontásban emelt óraszámú matematika oktatás igénybevételére, komoly számítógép-park segíti az informatika tanulását.

Helyi tantervünkben hangsúlyos a művészeti, közösségi, környezet és egészségnevelés.

Célunk, hogy minőségi közszolgálatot teljesítsünk.