A 2022/23-es tanév diákönkormányzati elnöke: Szász Cecília
Segítőtanár: Bartha Katalin

A Széchenyi István Általános Iskola Diákönkormányzata

Szervezeti és Működési Szabályzata

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Széchenyi István Általános Iskola tanulói, tanulóközösségei által létrehozott diákönkormányzat szervezeti felépítését és működési rendjét szabályozza.

I. A diákönkormányzat célja, feladata

A diákönkormányzat feladata, hogy tagjainak érdekét képviselje, az érintett tanulók érdekében eljárjon.
A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed (szünetek, szabadidős tevékenységek, kirándulások)
A diákönkormányzat tanulói érdekképviseleten túl részt vesz az iskolai élet alábbi területeinek segítésében, szervezésében is:

 • a tanulmányi munka (versenyek, vetélkedők)
 • sportélet
 • túrák, kirándulások szervezése
 • kulturális programok szervezése
 • iskolaújság
 • iskola környékének virágosítása
 • papírgyűjtés, veszélyes hulladék gyűjtés segítése
 • iskolarádió
 • rendezvények hangosítása

II. A diákönkormányzat összetétele:

A diákönkormányzat felépítése:    
 • Diákönkormányzat elnöke
 • A diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt
 • Felső tagozatos osztályokból választott 1-1 vezető és 2-2 tag osztályonként
 • A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó, és mint választható személy.
 • A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni.

III. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése

Az osztályközösségek maguk közül minden tanév elején megválasztják a diákönkormányzati képviselőket (1 fő vezető + 2 tag)

A diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek titkos szavazással választják meg.

A tanulóközösség választott vezetősége és tagjai a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el.

Megbeszéléseit szükség szerint tartja.

Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztókat. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról.

A diákönkormányzat vezetősége

A diákönkormányzat diákvezetője a vezetőség elnöke.

A diákvezető feladata a vezetőség üléseinek összehívása, előkészítése, levezetése, a hozott döntések, határozatok végrehajtásának figyelemmel kísérése.

A vezetőség üléseit éves munkaterv szerint évente 5 alkalommal tartja.

A vezetőség döntéseit szóban, egyszerű többséggel hozza. Külön döntés alapján személyi, illetve pénzügyi kérdésekben a döntést titkos szavazással is meg lehet hozni.

A vezetőség üléseiről írásos emlékeztető (külön döntés esetén részletes, szó szerinti jegyzőkönyv) készül.

A diákönkormányzat vezetősége:

 • megválasztja a vezetőség tagjait, a felelősöket (kulturális, sport, tanulmányi, média)
 • megválasztja a diákönkormányzatot képviselő személyeket az iskola igazgatóságával, nevelőtestületével való kapcsolattartása
 • felkéri a diákönkormányzat munkáját segítő nagykorú személyt
 • elfogadja a diákönkormányzat éves munkatervét
 • rendelkezik a diákönkormányzat által felhasználható pénzeszközök felett
 • megbízatásának lejárta előtt 2 héttel megszervezheti az új vezetőség megválasztását
 • csatlakozhat a diákönkormányzatok területi szervezetéhez
A diákönkormányzat vezetőségének kötelessége, hogy
 • személyi döntései, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint az éves munkaterv elfogadása előtt kikérje az őt megválasztó tanulóközösségek, tanulók véleményét.
 • évente 5 alkalommal a diákönkormányzat tagjait összehívja és tájékoztassa a vezetőség által végzett munkáról.

A diákönkormányzat elnökének választása 2 tanévre szól.

A diákönkormányzat vezetőségének megbízatása 1 tanévre szól.

Képviselet, kapcsolattartás:

A diákönkormányzatot az iskola igazgatóságával, a nevelőtestülettel való kapcsolattartásban tárgyalásokon a vezetőség diákvezetője vagy a diákönkormányzatot segítő felnőtt képviseli.

IV.       Záró rendelkezések

 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását a diákönkormányzat bármely tagja kezdeményezheti.
 2. A Szervezeti és Működési Szabályzatot a tagok véleményének meghallgatása után a diákönkormányzat vezetősége fogadja el, majd az a nevelőtestület jóváhagyása után lép életbe.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a diákönkormányzat vezetősége 2005. 02. 02-i ülésén fogadta el.